Publikationer

Som en del af vores egen udvikling producerer vi ny viden og skriver bøger og artikler. For til stadighed at være skarpe og i bevægelse har vi gennem alle årene skrevet og været vidensproducerende. Det er foreløbigt blevet til fire bøger om systemisk ledelse, effektfulde forandringer og bæredygtig organisations- og forretningsudvikling. Flere af dem indgår som pensum på diplom- og masteruddannelser i ledelse. Derudover skriver vi selv og i samarbejde med andre artikler om blandt andet kunsten at stille kraftfulde spørgsmål, det at arbejde med kultur som strategi, håndtering af ledelsesetiske dilemmaer, udvikling af produktive relationer og relationel kapacitet. Du kan kvit og frit hente artiklerne her, ligesom du kan få en smagsprøve på de forskellige bøger, som vi har udgivet. Tøv ikke med at tage fat i os, hvis du vil vide mere.

Udvalgte publikationer

Konfliktkompetent

af Timo Klindt Bohni, 2022

At være konfliktkompetent handler både om at være i besiddelse af viden, selvindsigt, anvendelige færdigheder og redskaber – og om at have modet til at handle, når det gælder.

Når først konflikten raser, kan det være svært at vide, hvad man skal gribe til. Mange oplever et akut behov for at handle – men hvordan? I denne bog præsenteres læseren for en række færdigheder og redskaber, som kan forfine kompetencerne til at træde ind i, være i og komme på den anden side af de konflikter, der uundgåeligt opstår mellem mennesker.

Bogen er bygget op om fire nøgler til at blive mere konfliktkompetent. 

Det handler om at være:
• kontaktfuld
• nænsom
• undersøgende
• sindig

Omdrejningspunktet er konflikter i arbejdslivet, og bogen henvender sig til en bred vifte af brancher og organisationer, hvor kontakt- og samarbejdsevner er centrale for at lykkes med arbejdet.

Bogen er primært møntet på læsere, som oplever at have direkte aktier i konflikterne, og sekundært på konsulenter, mediatorer eller ledere, som kaldes ind for at hjælpe med at løse andres konflikter.

Med bidrag af Frank Iversen og Michael Mossing.

Om Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling

Af Thomas Johansen, Thomas Specht og Henry Kleive, 2020

”Denne bog viser på bedste vis, hvordan kraftfulde spørgsmål er dybt forbundet med ledelse. Ved at analysere forskellige typer af spørgsmål omhandlende strategi, ledelse af teams og kultur, viser forfatterne, hvor vigtigt det er at stille de rigtige spørgsmål for at skabe fremtidige resultater.”
– Edgar Schein, Professor Emeritus, MIT Sloan School of Management

“Forfatterne vil med denne bog gøre bæredygtighedsbegrebet håndterbart og praksisnært. Det er i sandhed lykkedes. Ikke på en overfladisk og let måde, men med respekt for den kompleksitet og sammensathed, der også præger dette gamle og vigtige begreb. Bogen er både teoretisk og praktisk så moden og grundig, at den får karakter af en håndbog – i den forstand, at den er seriøs, ajour og omfattende.” 
– Steen Hildebrandt, ph.d., professor og adjungeret professor

“Dette er en rettidig, modig, nyttig og klog bog. Rettidig fordi der er brug for den i dagens samfund og organisationer. Modig fordi den gør op med optimeringslogikken og insisterer på bæredygtighed. Nyttig fordi den leverer intuitive redskaber til at stille gode spørgsmål. Endelig er bogen klog fordi den tror på fornuften og en etisk og moralsk fordring om at respektere det enkelte menneske.”
– Kurt Klaudi Klausen, professor, Syddansk Universitet

Keywords: ledelse, bæredygtighed, forretningsudvikling, kraftfulde spørgsmål, strategi, møder, facilitering og kultur.

Om Systemisk Ledelse – Den refleksive praktiker, 2. udgave

Af Carsten Hornstrup, Thomas Johansen, Thomas Specht, Jørgen Gjengedal Madsen og Jesper Loehr-Petersen, 2018

“Du vil blive påvirket af at læse denne bog. Den burde indgå som pensum på alle studier med organisations- og ledelsesudvikling.”

– Henry Gleditsch Kleive, direktør, Strategic Partnerskab Group, Cognizant Technology Solutions

“Danmark har fået en ny og vigtig bog om ledelse.”

– Jan Henriksen, direktør, Middelfart kommune

Systemisk Ledelse – Den refleksive praktiker er 2. udgave af bogen der første gang udkom i 2005 og er solgt i flere end 30.000 eksemplarer. Nu kraftig revideret og udvidet med nye kapitler.

Bogen giver et systemisk perspektiv på, hvad der skal til for, at organisationer lykkes med deres kerneopgave og skaber værdi. Bogens erkendelses- og teoriperspektiv introducerer tankeværktøjer til at begribe den organisatoriske kompleksitet ledere og medarbejdere må forholde sig til og dagligt agere i. 2. udgaves praksisperspektiv giver bud på konkrete handleværktøjer, der understøtter koordination, engagement og mening, når ledere og professionelle praktikere skal skabe overblik, træffe kvalificerede beslutninger og handle.

Som grundbog skal bogen ses som en invitation til at gå på videre opdagelse i det systemiske multivers og egen professionelle praksis – men også som en invitation til at afsøge andre perspektiver på ledelse, så det systemiske perspektiv ikke lukker sig om sig selv. Systemisk ledelse er derfor et godt udgangspunkt for at gå på nysgerrig opdagelse i både beslægtede og ikke-beslægtede tilgange til ledelse.  Både dem, som vi præsenteres for i disse år, og dem, som vi i fremtiden har til gode at udforske.

Læs indholdsfortegnelse samt uddrag her.

Frisættende ledelse

Af Mads Ole Dall, Frank Iversen og Timo Klindt Bohni, Frydenlund, 2011

Det er den gængse opfattelse, at ‘lederen’ og ‘medarbejderen’ på en arbejdsplads har to vidt forskellige roller. Lederen skal selvsagt lede medarbejderen, som er ansat til at gøre, hvad lederen beder om. Men er det overhovedet den mest effektive måde at drive en arbejdsplads på? Ikke ifølge bogen “Frisættende ledelse – Kunsten at integrere medarbejdere i ledelsesprocesser”, hvis formål og idé er at overskride denne adskillelse mellem ‘leder’ og ‘medarbejder’ og dermed forbedre livet for begge parter. 

“Frisættende ledelse – Kunsten at integrere medarbejdere i ledelsesprocesser” indeholder en række metoder og praktiske anvisninger, eksempler og cases, som alle beskriver og fordelagtigt viser, hvordan medabejderen kan integreres i ledelesesprocesserne. 

Slip anerkendelsen løs

af Solveig Hansen, Mads Ole Dall, Frank Iversen, Bente Lynge og Vibeke Bastide, 2001

Appreciative Inquiry (AI) er en ny udviklingsmetode og -tankegang, som gennem læreprocesser tilfører både private og offentlige arbejdspladser nye dimensioner og perspektiver til arbejdet med organisations- og personaleudvikling. Bogen er den første samlede danske fremstilling og diskussion af AI.

AI vender så at sige vores opmærksomhed på hovedet. I stedet for at rette blikket mod ‘det problematiske’ spørger AI metodisk efter historier, fortællinger og erfaringer om, hvad der virker, lykkes og giver energi, kreativitet og glæde. Historier, der kan handle om alt fra produkt og serviceudvikling over forretningsgange til trivsel, effektivitet og samarbejde.

Filosofien er, at ‘bag ethvert problem gemmer sig altid drømmen om noget bedre’. Lad os derfor undersøge drømmen og det vi ønsker skal ske, fremfor at bruge krudtet på det, der ‘ikke virker’. Lad os fokusere på, hvad vi vil, i stedet for hvad vi ikke vil! Bogen henvender sig til ledere, medarbejdere og konsulenter, der arbejder med organisations- og forretningsudvikling i såvel privat som offentligt regi. Den giver en fremstilling af metoden og rummer desuden forfatternes egne refleksioner over dens muligheder og rækkevidde, baseret på praktiske erfaringer. Den er skrevet i et let tilgængeligt sprog og er bygget op omkring en række eksemplariske cases, der illustrerer metodens anvendelse i praksis.

Forfatterne er alle professionelle konsulenter med længerevarende uddannelser bag sig. Alle med mange års erfaring med organisations-, leder- og personaleudvikling, især inden for den offentlige sektor.

Om LIV – SYSTEM – HELHED – Det levende som system. En syntese.

Af Fritjof Capra og Pier Luigi Luisi, Mindspace, 2016

”Det er sjældent, man om en bog ligefrem kan sige, at verden har behov for den. Men det kan man om denne. Verden har behov for en bog om det systemiske syn på liv. Verden har behov for denne bog om, hvordan alt på kloden er forbundet. Alt hænger sammen, og verden gennemgår i disse årtier nogle voldsomme rystelser. Det gamle mekanistiske adskillelsesparadigme er ved at falde fra hinanden. Det må ske; det er positivt, det er smertefuldt, og det giver håb om nye og bedre fremtider.”

– Steen Hildebrandt fra bogens danske forord

LIV – SYSTEM – HELHED beskriver den nye systemiske forståelse af liv, der er dukket op i den videnskabelige tænkning igennem de sidste tredive år, og som lægger vægt på gensidig afhængighed, kompleksitet, netværk og organisationsmønstre.

Bogen integrerer de ideer, modeller og teorier, som ligger til grund for det systemiske perspektiv på livet, til en sammenhængende begrebsramme. Den fremlægger med andre ord en syntese, der omfatter biologiske, kognitive, sociale og økologiske dimensioner af liv.

Bogen henvender sig til studerende og forskere, som interesserer sig for den nye systemiske forståelse af liv, samt til professionelle inden for en lang række fag – fra økonomi og politik til medicin, psykologi og jura.

”LIV – SYSTEM – HELHED giver os en god syntese af den bedste videnskab og teori om alle levende tings forbundethed, dynamikken i emergens og selvorganisering, som Francisco Varela pegede på. Denne bog giver en enestående ramme for at forstå vores plads på planeten, på godt og ondt. Og hvis vi anvender den indsigt, som Capra og Luisi tilbyder os, vil vi være bedre stillet. Liv. System. Helhed bør være pligtlæsning for nutidens unge, morgendagens ledere og enhver, der bekymrer sig om livet på denne planet.

– Daniel Goleman, forfatter til Følelsernes intelligens og Ecological Intelligence

Prisen for bogen er kr. 398,- incl. moms. Ønskes bogen tilsendt tillægges kr. 50,- i porto. Bestilling via adm@macmannberg.dk med angivelse af navn, adresse og evt. EAN nummer.

Artikler

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

Artikler

Her har vi samlet et udvalg af artikler, som MacMann Berg har udgivet gennem tiden.

Herunder finder du en række artikler omhandlende systemisk ledelse, praksis redskaber for lederen og konsulenter, ledelse af forandring og kultur, anerkendende ledelse og meget mere.

Du er velkommen til at bruge artiklerne i din daglige praksis som leder, som litteratur til din studieopgave eller til inspiration i din hverdag.

Vi udleverer en del af artiklerne til vores studerende. Du er også velkommen til at bruge dem i forbindelse med undervisning, blot du overholder vores copyright og krediterer os i henhold til CopyDan.

Artiklerne tager primært udgangspunkt i systemisk tænkning, som blandt andet er kendetegnende ved, at man ikke kan sætte fokus på en enkelt del i et system uden at påvirke resten. Derfor hænger alle vores artikler også sammen på et overordnet plan.

  • Open Space Inquiry (2004) (artikel på dansk) af Allan Vinther Jensen, Jesper Loehr-Petersen og Carsten Hornstrup (19 sider)

Udvalgte blogindlæg

Nytårshilsen: fra vilde problemer til kloge løsninger

Ny bog: Frisættende ledelse

Tak til alle - for et vildt og skelsættende 2022

Alle bøger

Baeredygtig organisations- og forretningsudvikling_highres_stor 2

Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling

En praksisbog om at stille kraftfulde spørgsmål Af Thomas Johansen, Thomas Specht og Henry Kleive, 2020
systemisk-ledelse-den-refleksive-praktiker-2-udgave

Systemisk Ledelse – Den refleksive praktiker, 2. udgave

Af Carsten Hornstrup, Thomas Johansen, Thomas Specht, Jørgen Gjengedal Madsen og Jesper Loehr-Petersen, 2018.

liv system helhed

LIV – SYSTEM – HELHED – Det levende som system. En syntese.

Af Fritjof Capra og Pier Luigi Luisi, Mindspace, 2016

Baeredygtig organisations- og forretningsudvikling_highres_stor 2

Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling

En praksisbog om at stille kraftfulde spørgsmål Af Thomas Johansen, Thomas Specht og Henry Kleive, 2020
systemisk-ledelse-den-refleksive-praktiker-2-udgave

Systemisk Ledelse – Den refleksive praktiker, 2. udgave

Af Carsten Hornstrup, Thomas Johansen, Thomas Specht, Jørgen Gjengedal Madsen og Jesper Loehr-Petersen, 2018.

liv system helhed

LIV – SYSTEM – HELHED – Det levende som system. En syntese.

Af Fritjof Capra og Pier Luigi Luisi, Mindspace, 2016

strategisk relationel kant

Strategisk Relationel Ledelse – Systemisk ledelse af forandringer

Af Carsten Hornstrup og Thomas Johansen, Dansk Psykologisk Forlag, 2013

Udviklingssamtaler i grupper m kant

Udviklingssamtaler i grupper – Udvikling gennem dialog

Af Carsten Hornstrup og Jesper Loehr-Petersen, DJØF Forlag, 2001

Appreciative inquiry m kant

Appreciative Inquiry – En konstruktiv metode til positive forandringer

Af Carsten Hornstrup og Jesper Loehr-Petersen, DJØF Forlag, 2001

strategisk relationel kant

Strategisk Relationel Ledelse – Systemisk ledelse af forandringer

Af Carsten Hornstrup og Thomas Johansen, Dansk Psykologisk Forlag, 2013

Udviklingssamtaler i grupper m kant

Udviklingssamtaler i grupper – Udvikling gennem dialog

Af Carsten Hornstrup og Jesper Loehr-Petersen, DJØF Forlag, 2001

Appreciative inquiry m kant

Appreciative Inquiry – En konstruktiv metode til positive forandringer

Af Carsten Hornstrup og Jesper Loehr-Petersen, DJØF Forlag, 2001

kreativ procesledelse m kant

Kreativ Procesledelse – Nye veje til bedre praksis

Af Mille Obel Høier, red., Lone Hersted og Louise Laustsen, Dansk Psykologisk Forlag, 2011

konfliktkompetent_1

Konfliktkompetent

At være konfliktkompetent handler både om at være i besiddelse af viden, selvindsigt, anvendelige færdigheder og redskaber – og om at have modet til at handle, når det gælder. Af Timo Klindt Bohni (2022).